یاد یاران

تاریخ شفاهی     تاریخ شفاهی     تاریخ شفاهی     تاریخ شفاهی     تاریخ شفاهی        

                   
                   

 

 
زنده یاد دکتر عباس جامعی
رئیس پیشین دانشگاه
سال وفات: نامشخص
                         

      
     زنده یاد دکتر مهدی تجلی پور
دانشکده علوم
              سال وفات: 1361                            
          

  
 
زنده یاد دکتر جمال الدین صدرقدرقدر
دانشکده علوم
سال وفات: 1373
 
  
                     
دانشکده ادبیات و علوم انسانی      
 
سال وفات: 1374      
        
 

 
زنده یاد دکتر نصرت‌اله صحت نیاکی
دانشکده علوم
سال وفات: 1376
                                   
    
زنده یاد دکتر سید کمال الدین نجفی
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
 سال وفات: 1378
  دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
  سال وفات: 1379
         
                     
زنده یاد دکتر عبدالمحمد شیبانی
دانشکده مهندسی
سال وفات: 1383
 
                            
   زنده یاد دکتر جواد میدانی
دانشکده کشاورزی
سال وفات: 1387
 
زنده یاد دکتر جمال حقیقی
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
سال وفات: 1387
 
دکتر احمد علی پاپهن
دانشکده دامپزشکی
سال وفات: 1388
   
زنده یاد دکتر عباس سلمی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
سال وفات: 1389    
 

زنده یاد دکتر مجید بهزاد
 دانشکده مهندسی علوم آب
سال وفات: 1391
 
زنده یاد دکتر محمود بینا
دانشکده مهندسی علوم آب
سال وفات: 1391
   
زنده یاد دکتر قدرت اله فتحی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
سال وفات: 1393
   

 

زنده یاد دکتر محمد صادق نجفی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی رامین (رئیس پیشین دانشگاه) سال وفات: 1393
     

زنده یاد دکتر سید ضیاء معینی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
سال وفات: 1394
 

 

 
زنده یاد دکتر حسین چوبین
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
سال وفات: 1394
 


زنده یاد دکتر ولی الله ظفری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
سال وفات: 1394

   
    زنده یاد دکتر منصور معتمدی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
سال وفات: 1394
 

 

 

زنده یاد منصور کمری

دانشکده مهندسی

سال وفات: 1395

 

 

زنده یاد غلامرضا فهیمی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

سال وفات: 1395

     
زنده یاد مهندس شهلا اسلامی منوچهری
دانشکده کشاورزی
سال وفات: 1395
         
                   
 

یاد یاران کارمندان

تاریخ شفاهی
 کریم بشکار
کارمند بازنشسته دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی