گزارشات

گزارشات

اسناد
عنوان توضیح دانلود
رتبه ایران در میان 146 کشور در میزان استناد، طبق آخرین بررسی های Essential Science Indicators دانلود (151.9k)
جدیدترین گزارش از مقالات Highly cited دانشگاه شهید چمران اهواز (مقالات یک درصد برتر در حوزه موضوعی خود) دانلود (281.8k)