کارکنان کتابخانه

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شمارۀتماس داخلی

پست الکترونیکی

بخش اداری

صبریه حسینی

کارشناس و مسئول دبیرخانه

۵۰۰۴

sshosaini@yahoo.com

مهدی شریفی

مسئول دفتر

۵۰۰۳

Mehdi.sharifi۲۰۰۰۱@ gmail.com

عبدالنبی لویمی

مسئول خدمات عمومی

۵۰۲۵

--

سیدعلی مشعلی

خدمات

۵۰۰۳

aaemamashali@gmail.com

حسن شریفی

خدمات

۵۰۰۳

--

 حسین مزرعه

خدمات

5003

 

ثبت و سفارشات

معصومه خداوردی

کارشناس ارشد و مسئول بخش

5008

Masoom_1355@yahoo.com

سارا نورایی

کارشناس بخش

5008

saranoorani@yahoo.com

سازماندهی و فهرستنویسی

رویا شهسواری

کارشناس ارشد و مسئول بخش

5017

shahsavari.r@scu.ac.ir

معصومه سیاحی

کارشناس سازماندهی

5025

5024

m.sayahi2216@gmail.com

امانت

فروزان هلبی

کتابدار (امانت 2)

5009

f.helbi@yahoo.com

ابراهیم عبیداوی

کتابدار (امانت 1)

5010

Ebrahimobedavi58@gmail.com

عبدالساده دلف‌لویمی

کتابدار (امانت 1)

5010

r.loveimi@yahoo.com

محمد استاد چینی گر

مسئول بخش امانت

5009

Chinigar.m@scu.ac.ir

مرجع

حجت الله عسکری

کارشناس بخش

5013

Askari.h@scu.ac.ir

اسناد و مدارک

زهرا زمان

کارشناس و مسئول بخش

5034

saeidi.m@scu.ac.ir

پایان نامه ها

مریم سبحانی نسب

کارشناس ارشد و مسئول بخش

5015

m.sobhani60@gmail.com

نشریات

مهناز کمائی

کارشناس ارشد و مسئول بخش

5014

Kamaei.m@scu.ac.ir

تامین مدرک

ندا حمدپور

کارشناس ارشد و مسئول بخش

5011

Hamdpour.n@scu.ac.ir

آموزش

ملک رضوان واعظی

کارشناس ارشد و مسئول بخش

5012

Vaezi.r@scu.ac.ir

علم سنجی

مهناز کمائی

کارشناس امور مطالعاتی علم سنجی

5014

Kamaei.m@scu.ac.ir

مریم سبحانی نسب

کارشناس امور جاری علم سنجی

5015

m.sobhani60@gmail.com

شاخه مرکز اطلاع رسانی منطقه ای علوم و فناوری شیراز

زهرا محمدیان

مسئول شاخه

5035

Zahra_mohamadiyan@yahoo.com

مریم سبحانی نسب

کارشناس ارشد

5015

m.sobhani60@gmail.com

پرتال کتابخانه

زهرا محمدیان

کارشناس مسئول سایت

5035

Zahra_mohamadiyan@yahoo.com