کارکنان کتابخانه


بخش اداری

       
       
       
       
       
       

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شمارۀتماس

پست الکترونیکی

صبریه حسینی

کارشناس و مسئول دبیرخانه

 5004

sshosaini@yahoo.com

مهدی شریفی

مسئول دفتر

5003

Mehdi.sharifi20001@ gmail.com

عبدالنبی لویمی

مسئول خدمات عمومی

5025

--

سیدعلی مشعلی

خدمات

5003

aaemamashali@gmail.com

حسن شریفی

خدمات

5003

--

 

 

 

 


 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

پست الکترونیکی

معصومه خداوردی

کارشناس ارشد و مسئول بخش 

داخلی5008

Masoom_1355@yahoo.com

  سارا نورایی

 کارشناس بخش

داخلی5008

 saranoorani@yahoo.com


 

نام و نام خانوادگی

سمت

شمارۀتماس

پست الکترونیکی

رویا شهسواری

کارشناس ارشد و مسئول بخش

5017

royashahsavary@ymail.com

   
 
 
معصومه سیاحی

 

کارشناس سازماندهی

 

5024
m.sayahi2216@gmail.com--

 نام و نام خانوادگی

سمت

شمارۀتماس

پست الکترونیکی

 

 

 

 

فروزان هلبی

کتابدار (امانت 2)

5009

f.helbi@yahoo.com

ابراهیم عبیداوی

کتابدار (امانت 1)

5010

Ebrahimobedavi58@gmail.com

عبدالساده دلف‌لویمی

کتابدار (امانت 1)

5010

r.loveimi@yahoo.com

محمد استاد چینی گر

مسئول میزامانت 2)

5009

Chinigar.m@scu.ac.ir