پیامها و یادداشتها

 


نویـسنده

 پست  محل خدمت

عنوان پیـام یا یـادداشت

Description: C:\Users\saiedie\Desktop\Picture-020-dr_dadkhah.jpg

دکتر حسن دادخواه

 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
 دانشکده الهیات

آسیب‌های آیین بزرگداشت شصتمین سالگرد تأسیس دانشگاه

 

یادداشت‌هایی درباره شصتمین سالگرد تأسیس دانشگاه