مصاحبه ها

تاریخ شفاهی

مصاحبه اعضاء هیات علمی
 

 
 نام و نام خانوادگی

   
سمت

   
محل خدمت

 
 دانلود متن مصاحبه

   
 
دکتر محمد حسین دیانی
     عضو هیأت علمی انتقالی به دانشگاه فردوسی مشهد    دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی  
دانلود متن مصاحبه
   
   
دکتر مرتضی کوکبی
     عضو هیأت علمی بازنشسته    دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی    
دانلود متن مصاحبه
   
 
دکتر عبدالحمید معرف زاده
    عضو هیأت علمی بازنشسته   دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی    
دانلود متن مصاحبه
   
 
دکتر خسرو نادران طحان
    عضو هیأت علمی   دانشکده مهندسی    
متن مصاحبه به مناسبت شصتمین سالگرد دانشگاه
   
 
دکتر حسن فروغی

 
    عضو هیأت علمی بازنشسته
(گروه زبان و ادبیات فرانسه)
  دانشکده ادبیات و علوم انسانی  
دانلود متن مصاحبه
   
                     
                     
 

تاریخ شفاهی

مصاحبه کارمندان


 

 
 نام و نام خانوادگی کارمند

   
سال بازنشستگی

   
محل خدمت

 
 دانلود متن مصاحبه

   
 
محمدرضا منوچهری
     1386   دانشکده کشاورزی  
دانلود متن مصاحبه
   
   
سیده زهرا موسوی
    1396    دانشکده ادبیات و علوم انسانی    
دانلود متن مصاحبه
   
   
 
             
دانلود متن مصاحبه
   
   
 
             
دانلود متن مصاحبه 
   
 


 
           
دانلود متن مصاحبه