فایل های سخنرانی

فایل صوتی سخنرانی

From Douran
اسناد
عنوان توضیح دانلود
33_20180523_103204 دانلود (13,025.2k)
32_20180523_102425 دانلود (19,341.6k)
32. دکتر سیروس عالی پور_20180522_114445 دانلود (32,235.4k)
32. دکتر سیروس عالی پور_20180519_133216 دانلود (32,235.4k)
31.lite_20180425_104540 دانلود (27,297.0k)
30 (2)_20180421_084504 دانلود (25,349.7k)
28-CofeBook_20180306_143832 دانلود (36,714.5k)
26.lite_20180127_133252 دانلود (45,779.5k)
25.lite_20180124_135752 دانلود (33,784.5k)
24.lite_20180124_132734 دانلود (20,310.1k)
23.lite_20180124_131322 دانلود (25,138.8k)
22_004.lite_20180124_122622 دانلود (25,508.3k)
21.lite_20180124_113843 دانلود (26,674.7k)
2.lite_20180128_110611 دانلود (30,803.8k)
19.lite_20180128_111501 دانلود (16,920.5k)
13010 دانلود (19,341.6k)
12991 دانلود (13,025.2k)
12980 دانلود (32,235.4k)
12936 دانلود (27,297.0k)
30 دانلود (25,349.7k)
12829 دانلود (36,714.5k)
12722 دانلود (47,687.2k)
12721 دانلود (30,803.8k)
12725 دانلود (32,123.5k)
12724 دانلود (16,920.5k)
12723 دانلود (29,859.7k)
12711 دانلود (45,779.5k)
18.خالد اصلانی_20170529_100327 دانلود (41,148.1k)
17. دکتر فرشید نادری_20170502_141831 دانلود (26,031.6k)
16. دکتر بحرانی پور_20170502_134854 دانلود (26,234.5k)
14. دکتر آذرپناه_20170313_131617 دانلود (36,864.0k)
15. دکتر شهرام جلیلیان_20170314_133955 دانلود (27,337.1k)
12. دکتر نصرالله امامی_20170313_130415 دانلود (38,163.1k)
13.دکتر لاله فتاحی_20170313_125341 دانلود (21,026.6k)
20.دکتر فرشید نادری_20171231_124647 دانلود (38,575.4k)
12705 دانلود (25,508.3k)
12709 دانلود (33,784.5k)
12708 دانلود (20,310.1k)
12707 دانلود (25,138.8k)
12704 دانلود (26,674.7k)
12657 دانلود (38,575.4k)
12012 دانلود (41,148.1k)
11875 دانلود (26,234.5k)
11876 دانلود (26,031.6k)
11761 دانلود (27,337.1k)
11759 دانلود (36,864.0k)
11757 دانلود (21,026.6k)
11758 دانلود (38,163.1k)