زندگینامه

تاریخ شفاهی

نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی

   

  محل خدمت                                                                           

 

   دانلود متن زندگینامه ها و مصاحبه ها                     


دکتر محمد حسین دانشور

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

گروه باغبانی

متن زندگینامه به قلم دکتر حسن دادخواهدکتر احمدعلی معاضدی
دانشکده علوم (گروه زیست‌شناسی)  
دانلود متن زندگینامه

دکتر سعید برومندنسب
دانشکده مهندسی علوم آب

دانلود متن زندگینامه

 

تاریخ شفاهی
   
نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی
     محل خدمت
     سال بازنشستگی
     زندگینامه 
 
                         
   
دکتر حسین مروج همدانی
     دانشکده علوم      1363      
دانلود متن زندگینامه
 
   
دکتر محمدرضا راشد محصل
    دانشکده ادبیات و علوم انسانی      1365    
دانلود متن زندگینامه
 
   
دکتر عطاءالله قبادیان
     دانشکده کشاورزی      1372      
دانلود متن زندگینامه
 
   
دکتر فریدون کاوه
    دانشکده مهندسی علوم آب      1375      
دانلود متن زندگینامه
 
   
دکتر قربان نورمحمدی
     دانشکده کشاورزی      1375      
دانلود متن زندگینامه
 
   
دکتر ابراهیم قیصری
    دانشکده ادبیات و علوم انسانی     1376    
دانلود متن زندگینامه
 
   
 مهندس حبیب الله قطب
     دانشکده مهندسی علوم آب
     1377      
دانلود متن زندگینامه
 
   
دکتر سیروس سلمان زاده
     دانشکده کشاورزی      1380      
دانلود متن زندگینامه
 
   

دکتر حسین صدقی
     دانشکده مهندسی علوم آب      1381    
دانلود متن زندگینامه
 
   
 مهندس محمد تقی دهدشتی شفیعی
    دانشکده کشاورزی       1383      
دانلود متن زندگینامه
 
   
سکینه (هما) غنیمی فرد
      دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی       1384      
دانلود متن زندگینامه 
 
   
مهندس رضا ابن جلال
    دانشکده مهندسی علوم آب       1385      
دانلود متن زندگینامه
 
   
دکتر مرتضی الماسی
    دانشکده کشاورزی      1385      
دانلود متن زندگینامه
 
   
دکتر حسن فروغی
    دانشکده ادبیات و علوم انسانی      1395    
دانلود متن زندگینامه
 
   
دکتر یزدان مظاهری
    دانشکده دامپزشکی        1396    
دانلود متن زندگینامه
 
     
 
                 
دانلود متن زندگینامه

 
                         

 

    تاریخ شفاهی        


   
نام و نام خانوادگی کارمند
     محل خدمت
     سال بازنشستگی
     زندگینامه 
 
                         
   
مهندس محمدرضا منوچهری
     دانشکده کشاورزی     1384      
دانلود متن زندگینامه
 
     
دا
    دانشکده       13    
دانلود متن زندگینامه
 
    دا
 
           13      
دانلود متن زندگینامه
 
     
دا
    دانشکده       13      
دانلود متن زندگینامه
 
     
دا
     دانشکده      13      
دانلود متن زندگینامه
 
     
دا
    دانشکده      13    
دانلود متن زندگینامه
 
   
 مهندس
     دانشکده
    13      
دانلود متن زندگینامه
 
   
دا
     دانشکده      13      
دانلود متن زندگینامه
 
   
 
دا
     دانشکده      13    
دانلود متن زندگینامه
 
   
 مهندس
    دانشکده      13      
دانلود متن زندگینامه
 
     
دا
      دانشکده       13      
دانلود متن زندگینامه 
 
     
مهندس 
    دانشکده        13      
دانلود متن زندگینامه
 
   
دا
    دانشکده      13      
دانلود متن زندگینامه
 
     
دا
    دانشکده      13    
دانلود متن زندگینامه
 
     
دا
    دانشکده        13    
دانلود متن زندگینامه