نمایش اسناد و رسانه‌ها

علم سنجی

زیر پوشه
نمایش 12 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 1
نمایش 12 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 1
اسناد
عنوان توضیح دانلود
2015 JCR Economics_20160709_125230_20161119_130313 دانلود (576.0k)
2015 JCR Engineering civil_20160713_130254_20161119_130518 دانلود (244.8k)
2015 JCRInformation science and library _20160703_122809_20161119_130102 دانلود (197.9k)
2015 JCR LAW_20160705_135106_20161119_130204 دانلود (269.7k)
2015 JCRmanagement_20160711_120716_20161119_130418 دانلود (318.1k)
2015 JCR Science Edition mathematics_2_20160629_134931_20161119_125945 دانلود (463.6k)
Accounting_20160619_075037_20161119_124649 دانلود (106.1k)
Copy of scimagojr agriculture_20160619_074951_20161119_124818 دانلود (95.6k)
Copy of scimagojr softwar_20160619_074919_20161119_124924 دانلود (141.5k)
creativity_20161031_142336 دانلود (1,514.0k)
ekonomika دانلود (185.1k)
Engineering civil _20170710_091604 دانلود (110.0k)
Engineering civil _20171216_125816 دانلود (78.4k)
Engineering civil _20171218_105309 دانلود (78.4k)
engineering civil iran.xlsx-6_20170131_121623 دانلود (15.8k)
Engineering civil open access_20170710_092301 دانلود (25.9k)
Google_Scholar_Inclusion_Guide_20160517_075517 دانلود (218.8k)
graduation-rates دانلود (21.0k)
Iranian journal of Engineering civil_20170710_092003 دانلود (34.3k)
iranian journal of mathematics_20170625_122018 دانلود (18.1k)
iranian journal of mathematics_20170625_123220 دانلود (18.1k)
jcr2015-total-1_20160626_101851 دانلود (8,077.8k)
jcr2015-total.compressed_20160619_084107_20161119_125836 دانلود (1,744.9k)
JCR Guide_20171218_133525 دانلود (1,034.2k)
mathematics_20170625_121742 دانلود (305.7k)
mathematics_20170625_122921 دانلود (305.7k)
mathematics open access_20170625_122101 دانلود (25.4k)
mathematics open access_20170625_123527 دانلود (25.4k)
planning development_20170718_122000 دانلود (69.9k)
planning development open access_20170718_122128 دانلود (25.9k)
Q1_20170618_104652 دانلود (270.9k)
Q2_20170618_104723 دانلود (300.5k)
Q3_20170618_104750 دانلود (293.2k)
research gate_20170621_103756 دانلود (664.7k)
scimagojr_20171223_135039 دانلود (1,001.6k)
Water resources_20171213_090757 دانلود (66.3k)
Water resources_20171216_124957 دانلود (66.3k)
Water resources_20171218_102011 دانلود (66.3k)
Water resources open access_20171213_092655 دانلود (29.4k)
Water resources open access_20171218_102255 دانلود (29.4k)
ارتقاء اثرگذاری فعالیت های پژوهشی_20180122_102032 دانلود (3,339.8k)

راهنماهای واحد علم سنجی 
پروفایل ها