درخواست اعتبارسنجی مجلات

 
به منظور تعیین اعتبار و نوع نمایه مجله مورد درخواست خود، اطلاعات مربوط را در فرم زیر تکمیل نموده و به مسئول دفتر مدیریت کتابخانه تحویل دهید.
 

دانلود "فرم درخواست اعتبارسنجی مجلات"