تماس با ماآدرس کتابخانه:
 

  اهواز- بلوار گلستان - دانشگاه شهید چمران اهواز ـ کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد - کدپستی: 6135783151
شماره های تلفن:
 

 
تلفن               33332060 - 061

تلفن- نمابر         33360244- 061


 ایمیل کتابخانه:

it.centlib@scu.ac.ir