اهداف وبرنامه ها

اهداف کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز جدای از اهداف عالیه این دانشگاه نمی باشد. این کتابخانه با حفظ هدف‌های دانشگاه، برای ارائه خدمت به جامعه دانشگاهی که مرکب از استاد و دانشجوست به وجود آمده است و سعی در گردآوری و سازماندهی مجموعه‌ای متناسب با گرایش‌ها، سرفصل‌های آموزشی و دروس تخصصی و رشته‌های موجود در دانشگاه شهید چمران دارد. این کتابخانه با ارائه خدمات آموزشی و پ‍ژوهشی در اجرای برنامه‌های آموزش عالی و تأمین نیازهای اطلاعاتی استادان و دانشجویان مشغول به تحصیل در این واحد دانشگاهی سهم بسزایی دارد. این کتابخانه با ساعات کاری طولانی و عضویت آسان به سوی دستیابی به اهداف خود در حرکتی است که در این راستا از فناوری جدید و نرم افزار و بانک‌های اطلاعاتی نیز بهره می‌گیرد.

برنامه پنجساله کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

اهم فعالیتهای کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1396