انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات خود در رابطه با کارگاه های آموزشی و بخش آموزش  را با تلفن های مستقیم: ۳۳۳۶۰۲۴۴ – داخلی ۵۰۱۲

و یا از طریق  ایمیل کتابخانه:


it.centlib@scu.ac.ir
 

و یا مراجعه حضوری به کتابخانه مرکزی؛ طبقه اول؛ بخش آموزش با ما در میان بگذارید.