بستن

جلسات کافه کتاب برگزار شده در سال 96

نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

جلسات کافه کتاب برگزار شده در سال 95

نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

نمایشگر یک مطلب


جلسات کافه کتاب برگزار شده در سال 95

نمایشگر یک مطلب

اولین کافه کتاب

سخنران: دکتر عباس امام

عضو هیأت علمی گروه ادبیات انگلیسیدانشگاه شهید چمران اهواز

موضوع: ترجمه فراشاهکارحکایت های کانتربری اثر جفری چاسر از علیرضا مهدی پور 

زمان: ۱۳ اردیبهشت ۹۴

مکان: بخش مرجع

گزارش

فایل پاورپوینت

فایل سخنرانی

گالری تصاویر

 

نمایشگر یک مطلب


نمایشگر یک مطلب


نمایشگر یک مطلب


نمایشگر یک مطلب


نمایشگر یک مطلب


نمایشگر یک مطلب


نمایشگر یک مطلب


نمایشگر یک مطلب


نمایشگر یک مطلب


آرشیو جلسات

 


  هفدهمین کافه کتاب

 

سخنران: دکتر فرشید نادری

عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

موضوع:کتاب: شاهنشاهی اشکانی

زمان: دوشنبه 4 اردیبهشت ماه

مکان: بخش مرجع

گزارش

فایل پاورپوینت

فایل سخنرانی

گالری تصاویر

 

   

  بیست وهشتممین کافه کتاب

 

سخنران:  دکتر سودابه بساک‌نژاد

عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

موضوع: کتاب مهارت‌های زندگی زناشویی

زمان: دوشنبه 7 اسفند ماه 1396

مکان: بخش مرجع

گزارش

فایل پاورپوینت

فایل سخنرانی

گالری تصاویر

 

  
       
 

  پانزدهمین کافه کتاب

 

سخنران: دکتر شهرام جلیلیان
عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز 

 

موضوع: نگاهی به آثار باستان شناس، نویسنده و متخصص در باستان شناسی

زمان: دوشنبه 16 اسفندماه 95 

مکان: بخش مرجع

گزارش

فایل پاورپوینت

فایل سخنرانی

گالری تصاویر