ارتباط با ما

 

نام و نام خانوادگی:

  مهناز کمایی
 

سمت:

  کارشناس امور مطالعاتی علم سنجی

 

تلفن:

33330010-19

داخلی 5014

ایمیل : 

Kamaei .m @scu.ac.ir
نام و نام خانوادگی:

 مریم سبحانی نسب
 

سمت:

کارشناس امور جاری علم سنجی

 

تلفن:

33330010-19

داخلی 5015

 

ایمیل : 

m.sobhani60@gmail.com